Menu
Novmax - Best Solution
УПАКОВОЧНАЯ СЕТКА
Сертифицированная, прочная, универсальная
- синергия эстетики и функциональности
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СЕТКИ
Высший уровень доверия
Технология надежной защиты
АКСЕСУАРЫ
Группа функциональных решений
Быстрее, эффективнее, точнее
ПИЩЕВАЯ ПЛЕНКА
Безопасная транспортировка и хранение продуктов питания
ОГОРОДНЫЕ СЕТКИ
Технология наше главное преимущество
Вся продукция самого высокого качества
МЫ СОЗДАЕМ ПЛАСТМАССУ
Технология - вдохновленная потребностями
ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ
Надежная защита деликатных элементов
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Home / Политика «Cookies»
01

Политика «Cookies»

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma Novmax Zbigniew Ciężkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Zbigniew Ciężkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Novmax Zbigniew Ciężkowski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8220004464.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 25 759 36 26 adresem e-mail biuro@novmax.pl lub na adres do korespondencji: ul. Sosnowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;
  2. podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów oraz świadczenie usług przez lub na rzecz Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i
  kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  1. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
  2. przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa
   została zawarta).
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.